Liên hệ

Ngọc Bích

0986699482

Hoài Thương

0986699482

Mộng Cầm

0986699482

Dịu My

0986699482

Thông tin công ty

Địa chỉ : xxxxx
Điện Thoại : 06506 550 328. 
Fax: 06503 731 358 
Email: xxx
Hotline: 0935 482 918
Website : xxxxx